15263

Packages

Alessio Sclocco, Joeri van Leeuwen, Henri E. Bal, Rob V. van Nieuwpoort
Phillipe A. Pereira, Higo F. Albuquerque, Hendrio M. Marques, Isabela S. Silva, Celso B. Carvalho, Lucas C. Cordeiro
Amund Tvei, Torbjorn Morland, Thomas Brox Rost
Freddie David Witherden
Hao Zhang, Zhiting Hu, Jinliang Wei, Pengtao Xie, Gunhee Kim, Qirong Ho, Eric Xing
Konstantinos Krommydas, Wu-chun Feng, Christos D. Antonopoulos, Nikolaos Bellas
Chris Cummins
Sebastian Bress
Fabian Gieseke, Cosmin Eugen Oancea, Ashish Mahabal, Christian Igel, Tom Heskes
Zhisong Fu, Michael Personick, Bryan Thompson
Dario Amodei, Rishita Anubhai, Eric Battenberg, Carl Case, Jared Casper, Bryan Catanzaro, Jingdong Chen, Mike Chrzanowski, Adam Coates, Greg Diamos, Erich Elsen, Jesse Engel, Linxi Fan, Christopher Fougner, Tony Han, Awni Hannun, Billy Jun, Patrick LeGresley, Libby Lin, Sharan Narang, Andrew Ng, Sherjil Ozair, Ryan Prenger, Jonathan Raiman, Sanjeev Satheesh, David Seetapun, Shubho Sengupta, Yi Wang, Zhiqian Wang, Chong Wang, Bo Xiao, Dani Yogatama, Jun Zhan, Zhenyao Zhu
Tianqi Chen, Mu Li, Yutian Li, Min Lin, Naiyan Wang, Minjie Wang, Tianjun Xiao, Bing Xu, Chiyuan Zhang, Zheng Zhang

Recent source codes

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2018 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: