1449

Applications

Aldo Frezzotti, Gian Pietro Ghiroldi, Livio Gibelli
View View   Download Download (PDF)   
Luigi Genovese, Matthieu Ospici, Thierry Deutsch, Jean-Francois Mehaut, Alexey Neelov, Stefan Goedecker
View View   Download Download (PDF)   
Shin Kee Chung, Linqing Wen, David Blair, Kipp Cannon, Amitava Datta
View View   Download Download (PDF)   
Hon-Cheng Wong, Un-Hong Wong, Xueshang Feng, Zesheng Tang
View View   Download Download (PDF)   
Xuejun Gu, Dongju Choi, Chunhua Men, Hubert Pan, Amitava Majumdar, Steve B. Jiang
View View   Download Download (PDF)   
R. Capuzzo-Dolcetta
View View   Download Download (PDF)   
Xuejun Gu, Hubert Pan, Yun Liang, Richard Castillo, Deshan Yang, Dongju Choi, Edward Castillo, Amitava Majumdar, Thomas Guerrero, Steve B. Jiang
View View   Download Download (PDF)   
Xun Jia, Xuejun Gu, Josep Sempau, Dongju Choi, Amitava Majumdar, Steve B. Jiang
View View   Download Download (PDF)   
Sambaran Banerjee, Holger Baumgardt, Pavel Kroupa
View View   Download Download (PDF)   
Ting-Wai Chiu, Tian-Shin Guu, Tung-Han Hsieh, Chao-Hsi Huang, Yu-Ying Lee, Yao-Yuan Mao, Kenji Ogawa, Po-Kai Tseng
View View   Download Download (PDF)   
D. C. Rapaport
View View   Download Download (PDF)   
Jani Sainio

* * *

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2022 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: