18559
Tianqi Chen, Thierry Moreau, Ziheng Jiang, Lianmin Zheng, Eddie Yan, Meghan Cowan, Haichen Shen, Leyuan Wang, Yuwei Hu, Luis Ceze, Carlos Guestrin, Arvind Krishnamurthy
Pierre Huchant, Denis Barthou, Marie-Christine Counilh
View View   Download Download (PDF)   
David W. Brown
Thorsten Kurth, Sean Treichler, Joshua Romero, Mayur Mudigonda, Nathan Luehr, Everett Phillips, Ankur Mahesh, Michael Matheson, Jack Deslippe, Massimiliano Fatica, Prabhat, Michael Houston
View View   Download Download (PDF)   
Suejb Memeti, Sabri Pllana
View View   Download Download (PDF)   
Zhen-Jia Pang, Ruo-Ze Liu, Zhou-Yu Meng, Yi Zhang, Yang Yu, Tong Lu
View View   Download Download (PDF)   
Swen Boehm, Swaroop Pophale, Veronica G. Vergara Larrea, Oscar Hernandez
View View   Download Download (PDF)   
Emmanuel Morfiadakis
View View   Download Download (PDF)   
Chang Sun
View View   Download Download (PDF)   
Eder Maicol Gomez Zegarra
View View   Download Download (PDF)   
Matthias Springer
View View   Download Download (PDF)   
Ilaria Bloise, Marcello Orlandelli
View View   Download Download (PDF)   

Recent source codes

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2018 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: