18558

Applications

Anuj Vaishnav, Khoa Dang Pham, Dirk Koch, James Garside
View View   Download Download (PDF)   
Tianqi Chen, Thierry Moreau, Ziheng Jiang, Lianmin Zheng, Eddie Yan, Meghan Cowan, Haichen Shen, Leyuan Wang, Yuwei Hu, Luis Ceze, Carlos Guestrin, Arvind Krishnamurthy
Feng Shi, Haochen Li, Yuhe Gao, Benjamin Kuschner, Song-Chun Zhu
View View   Download Download (PDF)   
Pierre Huchant, Denis Barthou, Marie-Christine Counilh
View View   Download Download (PDF)   
Grzegorz Korcyl, Piotr Korcyl
View View   Download Download (PDF)   
Anuj Vaishnav, Khoa Dang Pham, Dirk Koch
View View   Download Download (PDF)   
David W. Brown
Thorsten Kurth, Sean Treichler, Joshua Romero, Mayur Mudigonda, Nathan Luehr, Everett Phillips, Ankur Mahesh, Michael Matheson, Jack Deslippe, Massimiliano Fatica, Prabhat, Michael Houston
View View   Download Download (PDF)   
Suejb Memeti, Sabri Pllana
View View   Download Download (PDF)   
Zhen-Jia Pang, Ruo-Ze Liu, Zhou-Yu Meng, Yi Zhang, Yang Yu, Tong Lu
View View   Download Download (PDF)   
Swen Boehm, Swaroop Pophale, Veronica G. Vergara Larrea, Oscar Hernandez
View View   Download Download (PDF)   
Emmanuel Morfiadakis
View View   Download Download (PDF)   

Recent source codes

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2018 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: