1594

Applications

Haixiang Shi, Bertil Schmidt, Weiguo Liu, Wolfgang Muller-Wittig
Mathieu Giraud, Jean-Stephane Varre
Yongchao Liu, Bertil Schmidt, Douglas L. Maskell
View View   Download Download (PDF)   
Adam Wittek, Grand Joldes, Mathieu Couton, Simon K. Warfield, Karol Miller
David W. Ritchie, Vishwesh Venkatraman
Ali Khajeh-Saeed, Stephen Poole, J. Blair Perot
View View   Download Download (PDF)   
Xueming Li, Nikolaus Grigorieff, Yifan Cheng
Xiaokang Zhang, Xing Zhang, Z. Hong Zhou
Hemant D. Tagare, Andrew Barthel, Fred J. Sigworth
Marc Modat, Gerard R. Ridgway, Zeike A. Taylor, Manja Lehmann, Josephine Barnes, David J. Hawkes, Nick C. Fox, Sebastien Ourselin
Ivo Shterev, Sin H. Jung, Stephen George, Kouros Owzar
Xiaohan Hu, Qiang Liu, Zhao Zhang, Zhiqiang Li, Shilin Wang, Lin He, Yongyong Shi

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2021 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: