16980
Yi-Yan Nan, Quan-Zhe Li, Jin-Chun Piao, Shin-Dug Kim
View View   Download Download (PDF)   
Sriram Kankatala
View View   Download Download (PDF)   
Vincenzo Lomonaco
View View   Download Download (PDF)   
Hasmik Osipyan, Martin Krulis, Stephane Marchand-Maillet
View View   Download Download (PDF)   
Yi Hou, Hong Zhang, Shilin Zhou
View View   Download Download (PDF)   
David Markvica
View View   Download Download (PDF)   
Yangqing Jia, Evan Shelhamer, Jeff Donahue, Sergey Karayev, Jonathan Long, Ross Girshick, Sergio Guadarrama, Trevor Darrell
Youssef S. G. Nashed
View View   Download Download (PDF)   
Ken Chatfield, Karen Simonyan, Andrew Zisserman
View View   Download Download (PDF)   
Ping Zhang, Yongqi Sun, Hao Shen, Rui Zhang
View View   Download Download (PDF)   
Charles J. Gala
View View   Download Download (PDF)   
Md. Enamul Haque, Abdullah Al Kaisan, Mahmudur R Saniat, Aminur Rahman
View View   Download Download (PDF)   

Recent source codes

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2018 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: