5651
Andrew Davidson, John D. Owens
View View   Download Download (PDF)   
Yuji Sato, Naohiro Hasegawa, Mikiko Sato
View View   Download Download (PDF)   
Peter Thoman, Klaus Kofler, Heiko Studt, John Thomson, Thomas Fahringer
View View   Download Download (PDF)   
Alessandro Margara, Gianpaolo Cugola
Stefano Mattoccia, Marco Viti, Florian Ries
View View   Download Download (PDF)   
Julian Becerra-Sagredo, Carlos Malaga, Francisco Mandujano
View View   Download Download (PDF)   
Tomoyoshi Shimobaba, Jian Tong Weng, Takahiro Sakurai, Naohisa Okada, Takashi Nishitsuji, Naoki Takada, Atsushi Shiraki, Nobuyuki Masuda, Tomoyoshi Ito
View View   Download Download (PDF)   
John C. Quinn, Henry D. I. Abarbanel
View View   Download Download (PDF)   
Pavlos Mavridis, Georgios Papaioannou
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2024 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: