27715

Applications

Kun Wu, Mert Hidayetoğlu, Xiang Song, Sitao Huang, Da Zheng, Israt Nisa, Wen-mei Hwu
View View   Download Download (PDF)   
Jie Li, George Michelogiannakis, Brandon Cook, Dulanya Cooray, Yong Chen
View View   Download Download (PDF)   
Jinfan Chen, Shigang Li, Ran Gun, Jinhui Yuan, Torsten Hoefler
Pablo F. Zubieta Rico, Ludwig Schneider, Gustavo Perez-Lemus, Riccardo Alessandri, Siva Dasetty, Cintia A. Menéndez, Yiheng Wu, Yezhi Jin, Trung Nguyen, John Parker, Andrew L. Ferguson, Juan J. de Pablo
Muhammad Osama, Serban D. Porumbescu, John D. Owens
Alessandro Borione
View View   Download Download (PDF)   
Nina Herrmann, Herbert Kuchen
View View   Download Download (PDF)   
Alok Mishra, Abid M. Malik, Meifeng Lin, Barbara Chapman
View View   Download Download (PDF)   
Satoshi Matsuoka, Jens Domke, Mohamed Wahib, Aleksandr Drozd, Torsten Hoefler
View View   Download Download (PDF)   
Thomas Kœhler
Jonas Geiping, Tom Goldstein
Jianhui Li, Zhennan Qin, Yijie Mei, Jingze Cui, Yunfei Song, Ciyong Chen, Yifei Zhang, Longsheng Du, Xianhang Cheng, Baihui Jin, Jason Ye, Eric Lin, Dan Lavery

* * *

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2023 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: