18842
Kun Yang, Yi-Fan Chen, Georgios Roumpos, Chris Colby, John Anderson
Zhe Jia, Marco Maggioni, Jeffrey Smith, Daniele Paolo Scarpazza
View View   Download Download (PDF)   
Roberto Carrasco, Raimundo Vega, Cristóbal A. Navarro
View View   Download Download (PDF)   
Steven W. D. Chien, Stefano Markidis, Vyacheslav Olshevsky, Yaroslav Bulatov, Erwin Laure, Jeffrey S. Vetter
Peng Sun, Wansen Feng, Ruobing Han, Shengen Yan, Yonggang Wen
View View   Download Download (PDF)   
Tien-Ju Yang, Maxwell D. Collins, Yukun Zhu, Jyh-Jing Hwang, Ting Liu, Xiao Zhang, Vivienne Sze, George Papandreou, Liang-Chieh Chen
View View   Download Download (PDF)   
Paras Jain, Xiangxi Mo, Ajay Jain, Alexey Tumanov, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica
View View   Download Download (PDF)   
Sian Jin, Sheng Di, Xin Liang, Jiannan Tian, Dingwen Tao, Franck Cappello
View View   Download Download (PDF)   
Elena Agostini, Massimo Bernaschi
Vineel Pratap, Awni Hannun, Qiantong Xu, Jeff Cai, Jacob Kahn, Gabriel Synnaeve, Vitaliy Liptchinsky, Ronan Collobert
Reuben D. Budiardja, Christian Y. Cardall
Abigail Hsu, David Neill Asanza, Joseph A. Schoonover, Zach Jibben, Neil N. Carlson, Robert Robey

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2019 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: