28625
Federico Rossi, Marco Cococcioni, Roger Ferrer Ibàñez, Jesùs Labarta, Filippo Mantovani, Marc Casas, Emanuele Ruffaldi, Sergio Saponara
View View   Download Download (PDF)   
Guangsen Zeng, Yi Zou
View View   Download Download (PDF)   
Nikolaos Andriotis
View View   Download Download (PDF)   
Kaijie Fan, Marco D'Antonio, Lorenzo Carpentieri, Biagio Cosenza, Federico Ficarelli, Daniele Cesarini
View View   Download Download (PDF)   
Xinchi Han, Weihao Jiang, Peirui Cao, Qinwei Yang, Yunzhuo Liu, Shuyao Qi, Shengkai Lin, Shizhen Zhao
Hao Zhu, Baojian Hua, Xinrong Lin, Yufei Wu
View View   Download Download (PDF)   
Bin Lei, Caiwen Ding, Le Chen, Pei-Hung Lin, Chunhua Liao
Polykarpos Thomadakis
View View   Download Download (PDF)   
Corey J. Nolet, Divye Gala, Alex Fender, Mahesh Doijade, Joe Eaton, Edward Raff, John Zedlewski, Brad Rees, Tim Oates
Hiroyuki Ootomo, Katsuhisa Ozaki, Rio Yokota
Gabriel Freytag
View View   Download Download (PDF)   
Gargi Alavani, Jineet Desai, Snehanshu Saha, Santonu Sarkar

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2023 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: