29187
Xiaojie Wu, Qiming Sun, Zhichen Pu, Tianze Zheng, Wenzhi Ma, Wen Yan, Xia Yu, Zhengxiao Wu, Mian Huo, Xiang Li, Weiluo Ren, Sheng Gong, Yumin Zhang, Weihao Gao
Peter Eastman, Raimondas Galvelis, Raúl P. Peláez, Charlles R. A. Abreu, Stephen E. Farr, Emilio Gallicchio, Anton Gorenko, Michael M. Henry, Frank Hu, Jing Huang, Andreas Krämer, Julien Michel, Joshua A. Mitchell, Vijay S. Pande, João PGLM Rodrigues, Jaime Rodriguez-Guerra, Andrew C. Simmonett, Jason Swails, Ivy Zhang, John D. Chodera, Gianni De Fabritiis, Thomas E. Markland
YuPeng Huang, Hong Zhang, Siyuan Jiang, Dajiong Yue, Xiaohan Lin, Jun Zhang, Yi Qin Gao
View View   Download Download (PDF)   
Luc-Henri Jolly, Alejandro Duran, Louis Lagardere, Jay W. Ponder, Pengyu Ren, Jean-Philip Piquemal
Nicholas J. Curtis, Kyle E. Niemeyer, Chih-Jen Sung
Jeongnim Kim, Andrew Baczewski, Todd D. Beaudet, Anouar Benali, M. Chandler Bennett, Mark A. Berrill, Nick S. Blunt, Michele Casula, David M. Ceperley, Simone Chiesa, Bryan K. Clark, Raymond C. Clay III, Kris T. Delaney, Mark Dewing, Kenneth P. Esler, Hongxia Hao, Olle Heinonen, Paul R. C. Kent, Jaron T. Krogel, Ilkka Kylanpaa, Ying Wai Li, M. Graham Lopez, Ye Luo, Richard M. Martin, Amrita Mathuriya, Jeremy McMinis, Cody A. Melton, Lubos Mitas, Miguel A. Morales, Eric Neuscamman, William D. Parker, Sergio D. Pineda Flores, Nichols A. Romero, Brenda M. Rubenstein, Jacqueline A. R. Shea, Hyeondeok Shin, Luke Shulenburger, Andreas Tillack, Joshua P. Townsend, Norm M. Tubman, Brett Van Der Goetz, Jordan E. Vincent, Yubo Yang, Shuai Zhang, Luning Zhao
Janus Juul Eriksen
View View   Download Download (PDF)   
Fang Liu, Nathan Luehr, Heather J. Kulik, Todd J. Martinez
View View   Download Download (PDF)   
You-Liang Zhu, Hong Liu, Zhan-Wei Li, Hu-Jun Qian, Giuseppe Milano, Zhong-Yuan Lu
View View   Download Download (PDF)   
Nikesh S. Dattani
View View   Download Download (PDF)   
Rio Yokota, Jaydeep P. Bardhan, Matthew G. Knepley, L. A. Barba, Tsuyoshi Hamada
A. Zhmurov, K. Rybnikov, Y. Kholodov, V. Barsegov
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2024 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: