29187
Xiaojie Wu, Qiming Sun, Zhichen Pu, Tianze Zheng, Wenzhi Ma, Wen Yan, Xia Yu, Zhengxiao Wu, Mian Huo, Xiang Li, Weiluo Ren, Sheng Gong, Yumin Zhang, Weihao Gao
Ali Asadi, Amintor Dusko, Chae-Yeun Park, Vincent Michaud-Rioux, Isidor Schoch, Shuli Shu, Trevor Vincent, Lee James O'Riordan
Filippo Vicentini, Damian Hofmann, Attila Szabo, Dian Wu, Christopher Roth, Clemens Giuliani, Gabriel Pescia, Jannes Nys, Vladimir Vargas-Calderon, Nikita Astrakhantsev, Giuseppe Carleo
Adam Kelly
Moritz Kreutzer, Georg Hager, Dominik Ernst, Holger Fehske, Alan R. Bishop, Gerhard Wellein
Mario Milicevic, Chen Feng, Lei M. Zhang, P. Glenn Gulak
View View   Download Download (PDF)   
Nelson Leung, Mohamed Abdelhafez, Jens Koch, David I. Schuster
Enrico Piccinini, Claudia Benedetti, Ilaria Siloi, Matteo G. A. Paris, Paolo Bordone
View View   Download Download (PDF)   
Zhibo Hou, Han-Sen Zhong, Ye Tian, Daoyi Dong, Bo Qi, Li Li, Yuanlong Wang, Franco Nori, Guo-Yong Xiang, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo
View View   Download Download (PDF)   
Theo M. Nieuwenhuizen, Matthew T.P. Liska
View View   Download Download (PDF)   
Nicolas Bigaouette
View View   Download Download (PDF)   
M. Schmitt, I. Bethune, P. Haase, T. Pruschke
View View   Download Download (PDF)   

Recent source codes

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2024 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: