19223
Adam Paszke, Sam Gross, Francisco Massa, Adam Lerer, James Bradbury, Gregory Chanan, Trevor Killeen, Zeming Lin, Natalia Gimelshein, Luca Antiga, Alban Desmaison, Andreas Köpf, Edward Yang, Zach DeVito, Martin Raison, Alykhan Tejani, Sasank Chilamkurthy, Benoit Steiner, Lu Fang, Junjie Bai, Soumith Chintala
Yuxin Wang, Qiang Wang, Shaohuai Shi, Xin He, Zhenheng Tang, Kaiyong Zhao, Xiaowen Chu
View View   Download Download (PDF)   
Anthony Hsu, Keqiu Hu, Jonathan Hung, Arun Suresh, Zhe Zhang
Myle Ott, Sergey Edunov, Alexei Baevski, Angela Fan, Sam Gross, Nathan Ng, David Grangier, Michael Auli

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2019 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: