3565
Jun Li, Shuangping Chen, Yanhui Li
Changxin Li, Hongwei Wu, Shifeng Chen, Xiaochao Li, Donghui Guo
Vishakha Gupta, Ada Gavrilovska, K. Schwan, Harshvardhan Kharche, Niraj Tolia, Vanish Talwar, Parthasarathy Ranganathan
View View   Download Download (PDF)   
Xin Xin Wang, E. Shi Bertram
Zhihui Du, Zhaoming Yin, David A. Bader
View View   Download Download (PDF)   
Bo Wang, Tianji Wu, Feng Yan, Ruirui Li, Ningyi Xu, Yu Wang
View View   Download Download (PDF)   
Gillian David Sims
View View   Download Download (PDF)   
Cong Wang, Yi-Jen Chiang
View View   Download Download (PDF)   
Hoi Sheung, Charlie C. L. Wang
View View   Download Download (PDF)   
Adam Herout, Radovan Josth, Roman Juranek, Jiri Havel, Michal Hradis, Pavel Zemcik
Duane G. Merrill, Andrew S. Grimshaw
View View   Download Download (PDF)   
Adam Coates, Paul Baumstarck, Quoc V. Le, Andrew Y. Ng
View View   Download Download (PDF)   

Recent source codes

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2020 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: