24939
Gongzheng li, Yadong Xi, Jingzhen Ding, Duan Wang, Bai Liu, Changjie Fan, Xiaoxi Mao, Zeng Zhao
Peter Izsak, Moshe Berchansky, Omer Levy
View View   Download Download (PDF)   
Deepak Narayanan, Mohammad Shoeybi, Jared Casper, Patrick LeGresley, Mostofa Patwary, Vijay Korthikanti, Dmitri Vainbrand, Prethvi Kashinkunti, Julie Bernauer, Bryan Catanzaro, Amar Phanishayee, Matei Zaharia
Yuhan Liu, Saurabh Agarwal, Shivaram Venkataraman
Yao Wan, Yang He, Jian-Guo Zhang, Yulei Sui, Hai Jin, Guandong Xu, Caiming Xiong, Philip S. Yu
Yatin Chaudhary, Pankaj Gupta, Khushbu Saxena, Vivek Kulkarni, Thomas Runkler, Hinrich Schütze
View View   Download Download (PDF)   
Yi-Te Hsu, Sarthak Garg, Yi-Hsiu Liao, Ilya Chatsviorkin
View View   Download Download (PDF)   
Jeff Heaton
Yuhao Zhang, Yuhui Zhang, Peng Qi, Christopher D. Manning, Curtis P. Langlotz
Nikolay Banar, Walter Daelemans, Mike Kestemont
View View   Download Download (PDF)   
Abhishek Shivkumar, Jack Weston, Raphael Lenain, Emil Fristed
Kevin Clark, Minh-Thang Luong, Quoc V. Le, Christopher D. Manning

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2021 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: