18398
Francisco M. Castro, Nicolas Guil, Manuel J. Marin-Jimenez, Jesus Perez-Serrano, Manuel Ujaldon
View View   Download Download (PDF)   
Philip Colangelo, Nasibeh Nasiri, Asit Mishra, Eriko Nurvitadhi, Martin Margala, Kevin Nealis
View View   Download Download (PDF)   
Marek Korenciak
Mohsen Imani, Mohammad Samragh, Yeseong Kim, Saransh Gupta, Farinaz Koushanfar, Tajana Rosing
View View   Download Download (PDF)   
Jie Yang, Yue Zhang
Li Luo, Yakun Wu, Fei Qiao, Yi Yang, Qi Wei, Xiaobo Zhou, Yongkai Fan, Shuzheng Xu, Xinjun Liu, Huazhong Yang
View View   Download Download (PDF)   
Nicolas Weber, Florian Schmidt, Mathias Niepert, Felipe Huici
View View   Download Download (PDF)   
Chuanhao Zhuge, Xinheng Liu, Xiaofan Zhang, Sudeep Gummadi, Jinjun Xiong, Deming Chen
View View   Download Download (PDF)   
Jose Marques, Gabriel Falcao, Luis A. Alexandre
View View   Download Download (PDF)   
Ole Martin Skafsa
View View   Download Download (PDF)   
Jonathan George, Hani Nejadriahi, Volker Sorger
View View   Download Download (PDF)   
Xiaoming Chen, Jianxu Chen, Danny Z. Chen, Xiaobo Sharon Hu
View View   Download Download (PDF)   

Recent source codes

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2018 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: