19132
Yiming Wang, Tongfei Chen, Hainan Xu, Shuoyang Ding, Hang Lv, Yiwen Shao, Nanyun Peng, Lei Xie, Shinji Watanabe, Sanjeev Khudanpur
Wei Zhang, Xiaodong Cui, Ulrich Finkler, George Saon, Abdullah Kayi, Alper Buyuktosunoglu, Brian Kingsbury, David Kung, Michael Picheny
View View   Download Download (PDF)   
Wei Zhang, Xiaodong Cui, Ulrich Finkler, Brian Kingsbury, George Saon, David Kung, Michael Picheny
View View   Download Download (PDF)   
Vineel Pratap, Awni Hannun, Qiantong Xu, Jeff Cai, Jacob Kahn, Gabriel Synnaeve, Vitaliy Liptchinsky, Ronan Collobert
Kyungmin Lee, Chiyoun Park, Namhoon Kim, Jaewon Lee
View View   Download Download (PDF)   
Wei Ping, Kainan Peng, Andrew Gibiansky, Sercan O. Arik, Ajay Kannan, Sharan Narang, Jonathan Raiman, John Miller
View View   Download Download (PDF)   
Arturo Argueta, David Chiang
Song Han, Junlong Kang, Huizi Mao, Yiming Hu, Xin Li, Yubin Li, Dongliang Xie, Hong Luo, Song Yao, Yu Wang, Huazhong Yang, William J. Dally
View View   Download Download (PDF)   
Albert Segura Salvador
View View   Download Download (PDF)   
Balint Pal Toth, Balint Czeba
View View   Download Download (PDF)   
Patrick Doetsch, Albert Zeyer, Paul Voigtlaender, Ilya Kulikov, Ralf Schluter, Hermann Ney
Gregory Diamos, Shubho Sengupta, Bryan Catanzaro, Mike Chrzanowski, Adam Coates, Erich Elsen, Jesse Engel, Awni Hannun, Sanjeev Satheesh

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2020 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: