18194
Adam Kelly
Thomas E. Potok, Catherine Schuman, Steven R. Young, Robert M. Patton, Federico Spedalieri, Jeremy Liu, Ke-Thia Yao, Garrett Rose, Gangotree Chakma
View View   Download Download (PDF)   
Enrico Piccinini, Claudia Benedetti, Ilaria Siloi, Matteo G. A. Paris, Paolo Bordone
View View   Download Download (PDF)   
Zhibo Hou, Han-Sen Zhong, Ye Tian, Daoyi Dong, Bo Qi, Li Li, Yuanlong Wang, Franco Nori, Guo-Yong Xiang, Chuan-Feng Li, Guang-Can Guo
View View   Download Download (PDF)   
Fabio Jose Goncalves Correia
View View   Download Download (PDF)   
Tianyu Bai, Spencer Davis, Juanjuan Li, Ying Gu, Hai Jiang
View View   Download Download (PDF)   
Adriano Maron, Renata Reiser, Mauricio Pilla, Adenauer Yamin
View View   Download Download (PDF)   
Eladio Gutierrez, Sergio Romero, Maria A. Trenas, Emilio L. Zapata

* * *

* * *

Featured events

2018
November
27-30
Hida Takayama, Japan

The Third International Workshop on GPU Computing and AI (GCA), 2018

2018
September
19-21
Nagoya University, Japan

The 5th International Conference on Power and Energy Systems Engineering (CPESE), 2018

2018
September
22-24
MediaCityUK, Salford Quays, Greater Manchester, England

The 10th International Conference on Information Management and Engineering (ICIME), 2018

2018
August
21-23
No. 1037, Luoyu Road, Hongshan District, Wuhan, China

The 4th International Conference on Control Science and Systems Engineering (ICCSSE), 2018

2018
October
29-31
Nanyang Executive Centre in Nanyang Technological University, Singapore

The 2018 International Conference on Cloud Computing and Internet of Things (CCIOT’18), 2018

HGPU group © 2010-2018 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: