28625
Federico Rossi, Marco Cococcioni, Roger Ferrer Ibàñez, Jesùs Labarta, Filippo Mantovani, Marc Casas, Emanuele Ruffaldi, Sergio Saponara
View View   Download Download (PDF)   
Jannek Squar
Jiajun Huang, Sheng Di, Xiaodong Yu, Yujia Zhai, Jinyang Liu, Yafan Huang, Ken Raffenetti, Hui Zhou, Kai Zhao, Zizhong Chen, Franck Cappello, Yanfei Guo, Rajeev Thakur
View View   Download Download (PDF)   
Anil Shanbhag, Bobbi W. Yogatama, Xiangyao Yu, Samuel Madden
Boyuan Zhang, Jiannan Tian, Sheng Di, Xiaodong Yu, Yunhe Feng, Xin Liang, Dingwen Tao, Franck Cappello
Boyuan Zhang, Jiannan Tian, Sheng Di, Xiaodong Yu, Martin Swany, Dingwen Tao, Franck Cappello
Ning Kang, Shanzhao Qiu, Shifeng Zhang, Zhenguo Li, Shutao Xia
View View   Download Download (PDF)   
Xiaodong Yu, Sheng Di, Kai Zhao, jiannan Tian, Dingwen Tao, Xin Liang, Franck Cappello
View View   Download Download (PDF)   
Cody Rivera, Sheng Di, Jiannan Tian, Xiaodong Yu, Dingwen Tao, Franck Cappello
André Weißenberger, Bertil Schmidt
View View   Download Download (PDF)   
Fabian Knorr, Peter Thoman, Thomas Fahringer
Jiannan Tian, Sheng Di, Xiaodong Yu, Cody Rivera, Kai Zhao, Sian Jin, Yunhe Feng, Xin Liang, Dingwen Tao, Franck Cappello

Recent source codes

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2023 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: