19141
Zhenzhong Lan, Mingda Chen, Sebastian Goodman, Kevin Gimpel, Piyush Sharma, Radu Soricut
View View   Download Download (PDF)   
Mohammad Shoeybi, Mostofa Patwary, Raul Puri, Patrick LeGresley, Jared Casper, Bryan Catanzaro
Xuezhe Ma, Chunting Zhou, Xian Li, Graham Neubig, Eduard Hovy
Hui Chen, Zijia Lin, Guiguang Ding, Jianguang Lou, Yusen Zhang, Borje Karlsson
View View   Download Download (PDF)   
Priyanka Nigam, Yiwei Song, Vijai Mohan, Vihan Lakshman, Weitian (Allen)Ding, Ankit Shingavi, Choon Hui Teo, Hao Gu, Bing Yin
View View   Download Download (PDF)   
Yihui Ren, Shinjae Yoo, Adolfy Hoisie
View View   Download Download (PDF)   
Yonghae Kim, Hyesoon Kim
View View   Download Download (PDF)   
Myle Ott, Sergey Edunov, Alexei Baevski, Angela Fan, Sam Gross, Nathan Ng, David Grangier, Michael Auli
Ercan Canhasi
View View   Download Download (PDF)   
Tal Ben-Nun, Alice Shoshana Jakobovits, Torsten Hoefler
View View   Download Download (PDF)   
Jie Yang, Yue Zhang
Lukasz Kordula, Maciej Wielgosz, Michal Karwatowski, Marcin Pietron, Dominik Zurek, Kazimierz Wiatr
View View   Download Download (PDF)   

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2024 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: