27610
Jiajian Xiao
View View   Download Download (PDF)   
Maria Nektaria Xekalaki
Seung-Hun Chung
View View   Download Download (PDF)   
Shidi Tang, Ruiqi Chen, Mengru Lin, Qingde Lin, Yanxiang Zhu, Jiansheng Wu, Haifeng Hu, Ming Ling
Jan Solanti, Michal Babej, Julius Ikkala, Vinod Kumar Malamal Vadakital, Pekka Jääskeläinen
Miroslav Dimitrov, Bernhard Esslinger
Jiajian Xiao, Philipp Andelfinger, Wentong Cai, Paul Richmond, Alois Knoll, David Eckhoff
Lifu Zhang, Tarek S. Abdelrahman
View View   Download Download (PDF)   
Dejice Jacob, Jeremy Singer
View View   Download Download (PDF)   
Xiaoliang Dai, Peizhao Zhang, Bichen Wu, Hongxu Yin, Fei Sun, Yanghan Wang, Marat Dukhan, Yunqing Hu, Yiming Wu, Yangqing Jia, Peter Vajda, Matt Uyttendaele, Niraj K. Jha
View View   Download Download (PDF)   
Stephan Rotheneder
View View   Download Download (PDF)   
Stefan Rosenberger, Gundolf Haase
View View   Download Download (PDF)   

Recent source codes

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2024 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: