29083
Gianmarco Accordi, Davide Gadioli, Emanele Vitali, Luigi Crisci, Biagio Cosenza, Andrea Beccari, Gianluca Palermo
View View   Download Download (PDF)   
Hunter McCoy, Prashant Pandey
Ellen Wittingen
Robert Jendersie, Christian Lessig, Thomas Richter
Andrea Montessori, Michele La Rocca, Giorgio Amati, Marco Lauricella, Adriano Tiribocchi, Sauro Succi
Fernando Fernandes dos Santos, Luigi Carro, Flavio Vella, Paolo Rech
View View   Download Download (PDF)   
Jolly Chen, Monica Dessole, Ana Lucia Varbanescu
Karthik V., Saim Khan, Somesh Singh, Harsha Vardhan Simhadri, Jyothi Vedurada
View View   Download Download (PDF)   
Jiacheng Yang, Christina Giannoula, Jun Wu, Mostafa Elhoushi, James Gleeson, Gennady Pekhimenko
Tsung-Wei Huang, Boyang Zhang, Dian-Lun Lin, Cheng-Hsiang Chiu
Maoxue Yu, Guanghao Ma, Zhuoya Wang, Shuai Tang, Yuhu Chen, Yucheng Wang, Yuanyuan Liu, Dongning Jia, Zhiqiang Wei
View View   Download Download (PDF)   
Qian Gong, Jieyang Chen, Ben Whitney, Xin Liang, Viktor Reshniak, Tania Banerjee, Jaemoon Lee, Anand Rangarajan, Lipeng Wan, Nicolas Vidal, Qing Liu, Ana Gainaru, Norbert Podhorszki, Richard Archibald, Sanjay Ranka, Scott Klasky

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2024 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: