29134
Kade M. Heckel, Thomas Nowotny
Sébastien Darche, Michel R. Dagenais
Tong Zhou, Jun Shirako, Vivek Sarkar
View View   Download Download (PDF)   
Adel Belkhiri, Michel Dagenais
Manuel Costanzo, Enzo Rucci, Carlos García-Sanchez, Marcelo Naiouf, Manuel Prieto-Matías
Negar Alizadeh, Fernando Castor
Weile Luo, Ruibo Fan, Zeyu Li, Dayou Du, Qiang Wang, Xiaowen Chu
View View   Download Download (PDF)   
Ruben Laso, Diego Krupitza, Sascha Hunold
View View   Download Download (PDF)   
Dimitrios Danopoulos, Georgios Zervakis, Dimitrios Soudris, Jörg Henkel
Joshua H. Davis, Pranav Sivaraman, Isaac Minn, Konstantinos Parasyris, Harshitha Menon, Giorgis Georgakoudis, Abhinav Bhatele
View View   Download Download (PDF)   
Taesu Kim, Jongho Lee, Daehyun Ahn, Sarang Kim, Jiwoong Choi, Minkyu Kim, Hyungjun Kim
Daya Guo, Qihao Zhu, Dejian Yang, Zhenda Xie, Kai Dong, Wentao Zhang, Guanting Chen, Xiao Bi, Y. Wu, Y.K. Li, Fuli Luo, Yingfei Xiong, Wenfeng Liang

Recent source codes

* * *

* * *

HGPU group © 2010-2024 hgpu.org

All rights belong to the respective authors

Contact us: